Juridisch Advies Op Niveau

BEZWAAR BIJ PARKEERBOETE

Bezwaar bij parkeerboete

Een parkeerboete wordt een naheffingsaanslag genoemd. Deze kan alleen worden opgelegd als er te weinig of geen parkeergeld is betaald. Het parkeergeld dat betaald had moeten worden, wordt dan nageheven. Het bedrag is meestal rond de € 60,00, omdat dit het wettelijke maximum bedrag is.

Wanneer heeft bezwaar maken tegen een parkeerboete zin?

Bezwaar maken tegen een parkeerboete heeft alleen zin als u kan bewijzen dat er voldoende parkeergeld is betaald aan de juiste gemeente. Het is niet relevant of u dat voor de juiste zone of voor het juiste kenteken heeft gedaan.

Bezwaar maken tegen parkeerboete

Hier staan alleen de belangrijkste gronden voor bezwaar. Twijfel je over jouw parkeerboete, dan kan u deze voorleggen aan onze juristen. Zij zullen deze dan bekijken.

De parkeerboete is onterecht als u kan bewijzen dat u genoeg heeft betaald. Het komt vaak voor dat mensen per ongeluk het verkeerde kenteken invoeren in hun parkeerapp. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat u de boete niet hoeft te betalen na een bezwaar. Dit bezwaar kunnen wij kosteloos voor u maken. Op deze pagina kan u kijken wat voor bewijs wij nodig hebben van de parkeerapp.

U kan per ongeluk voor de verkeerde parkeerzone hebben betaald. U heeft in dat geval dus wel betaald, maar krijgt een boete. Bezwaar maken heeft zin als u in een parkeerzone stond die even duur was of duurder dan de juiste zone. Wij kunnen het bezwaar dan kosteloos voor u maken.

Soms ontvangt u een parkeerboete terwijl u een parkeerkaartje aan het kopen bent bij de parkeerautomaat. U moet direct na het parkeren parkeergeld betalen via een parkeerautomaat of een parkeerapp. U heeft hier een redelijke tijd voor. Krijgt u een boete terwijl u bij een parkeerautomaat een kaartje kocht? Afhankelijk van de tijd die u hierover deed, kan u eventueel bezwaar maken. Laat onze juristen kijken of bezwaar maken zinvol is.

Parkeerboete; hoe zit het met parkeren en laden en lossen?

Vooral in de grote steden ontkom je er niet meer aan, betaald parkeren. De overheid ontvangt veel aan parkeergeld. Hoe zit het nou precies met betaald parkeren? Er is veel discussie en onduidelijkheid over wanneer we spreken van laden en lossen en wanneer het gaat om parkeren. Daar gaat deze blog over.

Wat zegt de wet over betaald parkeren?

De regels over betaald parkeren staan in de Gemeentewet. Artikel 225 geeft aan dat in het kader van parkeerregulering belasting kan worden geheven. Dit betekent niets meer dan het invoeren en zorgen van maatregelen die voor een parkeerbeleid noodzakelijk zijn. Er kan voor bijvoorbeeld over het parkeren van een voertuig belasting worden geheven.

Wie bepaalt de tarieven van parkeerboetes?

Het gemeentelijke college stelt vast op welke plaatsen parkeermeters tijdelijk of permanent moeten worden geplaatst en verwijderd zouden moeten worden. Het tarief is afhankelijk van verschillende elementen zoals de parkeerduur, de parkeertijd, de ingenomen oppervlakte en de ligging. Zo is de parkeerduur in Rotterdam centrum langer dan in een zijstraat in Rotterdam noord. Als je betaald parkeert, betaalt dus parkeerbelasting.

Naheffingsaanslag

Wie zonder te betalen parkeert, riskeert een naheffingsaanslag. De kosten die de gemeente moet maken voor de naheffing worden bij de parkeerder in rekening gebracht. De gemeenteraad stelt het tarief vast op basis van een begroting van de jaarlijkse kosten. Dit staat in het Besluit gemeentelijk parkeerbelastingen.

Wat betekend parkeren precies?

De wettelijke betekenis van parkeren staat in artikel 225 van de Gemeentewet: ’Het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- en uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken op de binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden.’ Het is een vrij ingewikkelde en lange zin. In het kort staat er dat het onder parkeren valt wanneer u ergens een voertuig laat staan. Dit is anders als er sprake is van onmiddellijk in- en uitstappen van personen of van laden en lossen. We spreken dus van twee uitzonderingen.

In- en uitstappen

De rechter vat onmiddellijk in- en uitstappen heel precies op. Een uitzondering is er dus niet snel. Het spreekt voor zich wat onmiddellijk in- en uitstappen is. Het bereiken van de passagier zijn bestemming valt niet onder deze tijd. Nadat de passagier de auto is uitgestapt, moet er direct worden weggereden. Doet u dit niet, dan valt dit onder parkeren.

Laden en lossen

Laden en lossen is een stuk interessanter. Onder onmiddellijk laden en lossen kan worden verstaan het onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand is gebracht bij voortduring inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht gedurende de tijd die daarvoor nodig is. Het gaat dan om goederen die niet bezwaarlijk anders dan per voertuig ter plaatse kunnen worden opgehaald of gebracht.

We zien hier dat het bij laden en lossen dus gaat om twee dingen:
1. Er moet bij voortduring worden in- en uitgeladen. 2. Het moet gaat om goederen met enig gewicht of omvang die bezwaarlijk anders kunnen worden opgehaald of gebracht.

Voortduring in- en uitladen en enig gewicht of omvang

Wanneer iemand stelt dat hij aan het laden en lossen was, zal de rechter moeten vaststellen of het voertuig uitsluitend heeft stilgestaan zo lang als nodig was voor het zonder onderbreking uitvoeren van de handelingen die noodzakelijk zijn om zaken van gewicht en enige omvang ter plaatse in ontvangst te nemen en in het voertuig te brengen of uit het voertuig te halen en aan de geadresseerde af te geven.

Heel kort staat er dat er aan één stuk door moet worden geladen en gelost. Ook mag het niet gaan om het afleveren van een laptop, want deze kan zonder laden en lossen prima op de plaats van bestemming komen.

Waar gaat het meestal mis?

In de rechtspraak zien we vaak dat een beroep op laden en lossen misgaat bij de eis dat bij voortduring moet worden in- en of uitgeladen. De verbalisant geeft dan aan dat hij een bepaalde tijd niet heeft gezien dat er in- en uitgeladen werd. De rechter kan concluderen dat er geen sprake is van laden en lossen als er vijf minuten geen laad en losactiviteit was.

Redelijke tijd om te betalen

Uit vaste jurisprudentie blijkt dat wanneer u moet betalen, u daar een redelijke tijd voor moet worden gegund om daadwerkelijk te betalen. De rechter bepaalt uiteindelijk wat een redelijke tijd is. Dit hangt per geval af van de omstandigheden. Zo blijkt uit rechtspraak dat de het redelijk is om na het parkeren minimaal twee minuten nodig te hebben voor het activeren van een parkeerapp.

Kosteloos bezwaar en beroep

Wij maken bezwaar en stellen kosteloos beroep in tegen uw naheffingsaanslag. Het maakt hierbij niet uit van welke gemeente u een parkeerboete heeft ontvangen. Dit mag van gemeente Rotterdam, Maassluis, Schiedam, Rozenburg, Den Haag, Leiden, Leeuwarden, Amsterdam, Utrecht, Maastricht, Zoetermeer of Eindhoven zijn. Wij behandelen alle zaken in ons land.

Parkeerboete gehad? Neem contact met ons op.

Neem vandaag nog contact met ons op. U kunt ons per Whatsapp (0642230490), e-mail (info@juridischadviesopniveau.nl) of telefonisch (0103216010) uw situatie vertellen

Wat is een Mulderbeschikking/verkeersboete?

Heeft u onterecht een verkeersboete (mulderbeschikking) gehad? Een mulderbeschikking herkent u aan de M die op de boete vermeld staat in de rechterbovenhoek. Deze zijn afkomstig van het CJIB. Het gaat hier om de meeste simpele en meest voorkomende boetes zoals te hard rijden en verkeerd parkeren.

Bezwaar maken tegen verkeersboete

Bent u het niet eens met de verkeersboete, dan kunnen wij namens u bezwaar maken. Wij zullen de hele procedure namens jou doorlopen. Bij iedere stap bekijken onze juristen of het zinvol is om de procedure voort te zetten. De procedure is als volgt:

Beroep indienen bij de officier van justitie

Als u het niet eens bent met de verkeersboete, dient u eerst beroep in te dienen bij de officier van justitie. U kan dit binnen zes weken na de dag dat het CJIB u de brief heeft gestuurd. Wij kijken hier naar de dagtekening van de verkeersboete. Heeft u geen gelijk gekregen, maar wil u beroep indienen bij de kantonrechter, dan moet u de boete wel betalen!

In beroep bij kantonrechter

Heeft u een beslissing ontvangen van de officier van justitie en bent u het niet eens met de beslissing, dan kan u binnen zes weken in beroep bij de kantonrechter. Uw bezwaar wordt dan bekeken door een rechter. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting. U hoeft zelf niet aanwezig te zijn bij de zitting, maar dit wordt wel aangeraden. De rechter kan aanvullende vragen stellen.

In beroep bij het Gerechtshof

Bent u het niet eens met de beslissing van de kantonrechter, dan kan u binnen zes weken in beroep bij de Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dit hof doet uitspraken in verkeerszaken op een openbare zitting.

Veelgestelde vragen over bezwaar maken

Wij kunnen kosteloos beroep indienen voor u. Om een aantal dingen voor u op een rij te zetten, hebben wij de meest gestelde vragen uitgewerkt:

Om beroep in te dienen heeft u zes weken de tijd. Op de boete staat vaak aangegeven wat de laatste dag is dat u beroep kan indienen. Dit staat vaak onder het kopje ‘Niet eens met de boete?’. U kan ook de dagtekening van de boete erbij nemen en daar zes weken bij optellen. Dient u het beroep te laat in, dan wordt u niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat er niet inhoudelijk naar uw beroep wordt gekeken.

U hoeft de verkeersboete niet te betalen als u beroep indient bij de officier van justitie. Heeft u de boete wel betaald, dan krijgt u – als u in het gelijk heeft gekregen – het bedrag teruggestort. Heeft u nog niet betaald, dan krijgt u nogmaals een acceptgiro inclusief administratiekosten die u dan moet betalen.

U moet de verkeersboete wel betalen als u beroep indient bij de kantonrechter!

De officier van justitie heeft 16 weken om te beslissen op het beroep. Als er extra stukken worden opgevraagd en dit termijn niet wordt gehaald, kan deze worden verlengd met 10 weken. U krijgt hier bericht over.

Wanneer wij bezwaar of beroep indienen, ontvangen wij een vergoeding voor de gemaakte kosten van de overheid. Als wij verliezen, krijgen wij geen vergoeding. Onze dienst is voor u altijd gratis dus ook bij verlies. De vergoeding die wij ontvangen heet proceskostenvergoeding. Deze is bedoeld voor juristen die rechtsbijstand leveren voor de kosten die wij maken. Als u zelf bezwaar of beroep indient, komt u niet in aanmerking voor deze vergoeding.

Wij behandelen geen strafbeschikkingen en transactievoorstellen. Deze zijn te herkennen aan de O en T in de rechterbovenhoek van de boete. U kunt bij twijfel altijd contact met ons opnemen.

Uw boete wordt niet altijd in behandeling genomen. Na ontvangst van uw aanvraag, nemen wij binnen een dag contact met u op. Als blijkt dat de boete terecht is, de bezwaar- of beroepstermijn is verstreken, kunnen wij niets voor u betekenen. Wij zullen u hierover informeren. U staat natuurlijk vrij om zelf bezwaar te maken of beroep in te dienen.

Op het moment dat wij bezwaar maken of beroep indienen, dan moet u ons machtigen. Dit is het bewijsstuk dat wij namens u bezwaar mogen maken of beroep mogen indienen. Voor de machtiging is een handtekening nodig. De machtiging is enkel en alleen geldig voor de boete die u heeft ingediend en niet voor andere zaken. Dit staat ook beschreven in de machtiging. Zonder de machtiging kunnen wij geen bezwaar maken of beroep indienen.

Bewijsstukken parkeerapps

Om te kunnen bewijzen dat u het parkeergeld heeft betaald, is het nodig dat wij een factuur, specificatie of printscreen hebben waarop uw naam zichtbaar is. Hieronder staat per provider waar u dit kan vinden. U kan de bewijsstukken naar ons sturen door deze te e-mailen samen met uw parkeerboete.

Yellowbrick

Als u Yellowbrick gebruikt, dan hebben wij de ‘Specificatie’ nodig. Deze kunt u vinden door in te loggen op https://www.mijnyellowbrick.nl en te klikken op ‘Facturen’.

Park-line

Gebruik u Park-line, dan kan u een printscreen sturen van de parkeeractie. Deze staat onder de tab ‘Parkeerhistorie’. Deze vindt u door in te loggen op https://mijn.park-line.nl/ en te drukken op ‘Parkeerhistorie’. U kan dan een foto maken van de pagina of een printscreen.

Parkmobile

Gebruikt u Parkmobile, dan kan u een printscreen sturen van de parkeeractie. Deze staat onder de tab ‘Parkeerhistorie’. Deze vindt u door in te loggen op https://www.mijnparkmobile.nl en te drukken op ‘Parkeerhistorie’. U kan dan een foto maken van de pagina of een printscreen.

JURIDISCHE HULP DIE WIJ BIEDEN

Contact

Een voordeel van een juridisch adviesbureau is dat deze vaak een stuk goedkoper is dan een advocatenkantoor. Ons uurtarief start bij € 85,00 inclusief btw per uur en een advocaat rekent al gauw € 250,00 per uur exclusief btw. De kosten van een advocaat kunnen daarom snel oplopen. Voor minder kosten kunt u bij ons net zo een goed advies krijgen. Is een advocaat toch gewenst, dan hebben wij deze tot onze beschikking!

Neem daarom vandaag nog contact met ons op zodat wij u van dienst kunnen zijn. 

×

Powered by WhatsApp Chat

× Hoe kunnen we u helpen?